Servicevoorwaarden

Lees de onderstaande informatie aandachtig door voor meer informatie over de Servicevoorwaarden van TLScontact.

Upgrade uw
legalisatie-ervaring

ALLE DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE

Servicevoorwaarden

1. Over TLScontact

1.1. TLScontact is een dienst voor het verzamelen van aanvragen die werkt voor de betrokken consulaire autoriteit.

1.2. Deze dienst heeft noch de bevoegdheid noch de verantwoordelijkheid van de Consulaire Autoriteit om beslissingen te nemen over het afgeven of weigeren van legalisaties.

1.3. De informatie op deze site blijft het exclusieve eigendom van TLScontact.

1.4. TLScontact streeft ernaar nauwkeurige, actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze site is echter slechts bedoeld als richtlijn en is mogelijk niet uitputtend, met name niet over actuele gebeurtenissen.

1.5. De betrokken consulaire autoriteit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van niet-gouvernementele informatie op deze site. p>

1.6. Alleen TLScontact is verantwoordelijk voor de informatie die op deze site wordt weergegeven.

1.7. Deze Servicevoorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen TLScontact en gebruikers van deze site.

TOP

2. Acceptatie van voorwaarden

2.1. Om de TLScontact-service te gebruiken, moeten gebruikers akkoord gaan met de Servicevoorwaarden.

TOP

3. Verzameling van persoonlijke informatie

3.1. Gebruikers van de TLScontact-service wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken bij registratie. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de gebruiker.

3.2. Tijdens het aanvraagproces stemmen gebruikers ermee in om nauwkeurige informatie te verstrekken, waaronder met name, maar niet uitputtend, persoonlijke gegevens. TLScontact neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte persoonlijke informatie.

3.3. Alle persoonlijke informatie die op deze site wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de legalisatie-aanvraag van de gebruiker.

3.4. Gebruikers hebben het recht om persoonlijke gegevens te wijzigen en te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via het callcenter of online formulier.

3.5. De verstrekte informatie wordt beschikbaar gesteld aan de betrokken consulaire autoriteit.

3.6. Tijdens de procedure kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen via het internationale netwerk van TLScontact voor het opslaan van back-ups en voor opslag op de back-upservers van TLScontact in het buitenland, om ervoor te zorgen dat het aanvraagproces voor legalisatie veilig is en om verlies van verzamelde gegevens te voorkomen. Dit type overdracht wordt uitgevoerd met behulp van een beveiligd protocol en encryptie door Secure Sockets Layer (SSL). Alle opgeslagen bestanden, ook die op de back-upservers van TLScontact in het buitenland, zijn versleuteld. Na vijf dagen worden ze vernietigd. Er worden geen kopieën, in welk formaat dan ook, bewaard. De toestemming van de aanvrager heeft dus uitdrukkelijk betrekking op de overdracht van persoonlijke informatie.

TOP

4. Vertrouwelijkheid en gebruik van persoonlijke gegevens van accounts

4.1. Gebruikers die zich op deze site registreren, zijn als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun wachtwoorden.

4.2. Gebruikers stemmen ermee in de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor al het gebruik van hun accounts.

4.3. Als er ongeoorloofd gebruik van accounts of wachtwoorden wordt gedetecteerd, moeten gebruikers TLScontact onmiddellijk op de hoogte stellen - a.u.b. neem contact met ons op via callcenter of online formulier.

TOP

5. Anonimiteit van gegevens

5.1. Alle informatie die door TLScontact (fysiek of elektronisch) is verkregen tijdens de verwerking van de legalisatieaanvraag, wordt vernietigd zodra de procedure is afgerond. voltooid.

5.2. Informatie over sollicitanten die niet zijn verschenen op hun afspraken of die geen afspraak hebben gemaakt na registratie op de site wordt volledig gewist. Dit gebeurt na werktijd op de datum van inschrijving of van de geplande afspraak.

5.3. Informatie met betrekking tot aanvragers die legalisatie-aanvragen hebben ingediend, wordt volledig vernietigd na het ophalen van paspoorten.

TOP

6. Opmerking

6.1. TLScontact bewaart geen persoonlijke informatie (fysiek of elektronisch) met betrekking tot sollicitanten.

6.2. TLScontact verkoopt, vermarkt of geeft geen informatie van sollicitanten door aan derden.

6.3. TLScontact behoudt zich het recht voor om op elk moment toevoegingen of wijzigingen aan deze 'Servicevoorwaarden' aan te brengen.< /p>

6.4. TLScontact verbindt zich ertoe de veiligheid van de persoonlijke en privégegevens van gebruikers te waarborgen en de lokale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. TLScontact stelt de Consulaire Autoriteit en andere Belgische en/of Europese autoriteiten in staat om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die is verzameld met het oog op legalisatieaanvragen.

6.5. Alle persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van TLScontact worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Europese Richtlijn 95/46/EG en het wetsdecreet nr. 196/2003 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. TLScontact gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van legalisatieaanvragen en verbindt zich ertoe deze informatie nooit aan derden te verspreiden, te verkopen of te verspreiden. TLScontact respecteert de protocollen over persoonsgegevens en biedt gebruikers van diensten het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van hun persoonsgegevens waarover TLScontact beschikt. Als je dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact op met TLScontact.

TOP

7. Naleving van de principes van de Europese Richtlijn 95/46 en het Amerikaanse "Safe Harbor"-kader

De internationale principes van "Safe Harbor" zijn ontworpen om de openbaarmaking van informatie en het onopzettelijk verlies ervan te voorkomen. TLScontact onderschrijft volledig de principes die zijn vastgelegd in Hoofdstuk IV van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens .

7.1. Informatie aan klanten: klanten worden duidelijk geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld en worden geïnformeerd over hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Gebruikers moeten de Servicevoorwaarden van TLScontact accepteren voordat ze hun account maken.

7.2. Keuze: Gebruikers kunnen hun legalisatie-aanvraag op elk moment beëindigen, in welk geval alle persoonlijke gegevens automatisch uit de databases worden gewist. Evenzo worden de persoonlijke gegevens van de sollicitant vernietigd na voltooiing van het sollicitatieproces.

7.3. Beveiliging: Om verlies van verzamelde informatie in het geval van onvoorziene rampen te voorkomen, worden er dagelijks back-ups gemaakt van gegevens op verschillende servers. De applicatie- en dataservers van TLScontact zijn ingericht volgens de strengste regelgeving. Bovendien worden alle gegevensoverdrachten tussen de gebruiker en de server en de verdubbeling van gegevens tussen alle servers volledig versleuteld met behulp van een algoritme van 256 bits.

7.4. Ontvangers overdragen: er worden nooit gegevens doorgegeven aan een derde partij, behalve aan de bevoegde consulaire autoriteit. Uw gegevens zijn mogelijk toegankelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door bevoegde consulaire autoriteiten of bevoegde medewerkers van TLScontact.

7.5. Gegevensintegriteit: er worden geen onnodige gegevens verzameld. Bovendien zijn het databaseontwerp, de applicatie-ontwikkelingsmethode en de talrijke externe controles en waarschuwingen erop gericht om een ​​naadloze betrouwbaarheid van gegevens en gegevensintegriteit te garanderen.

7.6. Toegang: Gebruikers hebben op elk moment toegang tot hun gegevens via de TLScontact-webinterface op internet. Door contact op te nemen met het TLScontact callcenter kunnen legalisatieaanvragen worden gewijzigd, zelfs nadat ze zijn ingediend.

7.7. Implementatie: TLScontact heeft de bescherming van de privacy van haar gebruikers altijd zeer serieus genomen. Elke medewerker van TLScontact ondertekent een Gedragscode waarin een aantal zeer strikte regels zijn vastgelegd met betrekking tot de bescherming van de privacy van gebruikers.

Voor meer informatie over deze "Servicevoorwaarden", neem contact met ons op< /a> via callcenter of online formulier.

TOP